06 јануари 2017

Mинистерот д-р Агим Нухиу ја посети ПС за гранични проверки Аеродром “Александар Велики“

Во рамки на своите работни активности министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу, денес (06.01.) ја посети ПС за гранични проверки Аеродром “Александар Велки“, каде што од страна на вработените во ПС беше информиран за тековните состојби во работењето на оваа полициска организациона единица од аспект на гранични проверки за влез и излез од државата, френкфенција на патници, како и низата активности што се превземаат за безбедно одвивање на авиосообраќајот. Наедно министерот Нухиу се сретна и со генералниот директор на ТАВ при што се разговараше околу соработката на полициските и аеродромски служби. 

 

As part of his working activities, the Minister of Interior, Agim Nuhiu, Ph.D., today  (06.01.) visited the Police station for border checks Airport “Alexandar the Great” where he was informed by the employed police officers on the current  state of work in this police organizational unit from the aspect of border checks at entry and exit from the country, frequency of travelers, as well as about the dozen of activities undertaken for safe and secure air traffic. The Minister Nuhiu also met the TAV General Director to discuss the cooperation between police and airport services.

 

 

Në kuadër të aktiviteteve të punës të Ministrit për punë të brendshme dr. Agim Nuhiu, sot (06.01.) e vizitoi SP për kontrollë kufitare në Aeroportin ,,Aleksandri i Madh,,  ku nga të punësuarit në stacionin policor është informuar në lidhje me situatën aktuale për funksionimin e punës të kësaj Njësie organizative policore nga aspekti i kontrollit kufitar për hyrje dhe dalje nga shteti, frekuentimi i udhëtarëve, si dhe një sërë aktivitetesh që janë marrë për qarkullim të sigurtë të trafikut ajror. Njëkohësisht ministri Nuhiu u takua edhe me drejtorin e përgjithshëm të TAV me të cilin biseduan rreth bashkëpunimit të shërbimeve policore dhe shërbimeve të aeroportit.