ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

Владимир Атанасовски

Образование:

Завршил студии на Економскиот Факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„ Скопје

Во моментот е на постдипломски студии на Правен Факултет "Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„ Скопје

 

Работно искуство:

2008 - Вработен во Управата за финансиско разузнавање

јули 2010 - Директор на Управата за финансиско разузнавање

01.09.2016 - Директор на Управата за безбедност и контраразузнавање

ДРУГИ РАКОВОДНИ ФУНКЦИИ:

-Претседател на Совет за борба против перење пари и финансирање тероризам

- Финансиски евалуатор на Мoneyval Committee при Совет на Европа

- Шеф на Македонска Делегација на ЕГМОНТ Групата на Единиците за финансиско разузнавање

 

 
Јазици: англиски и германски